Pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleidsplan is bedoeld als leidraad bij de opvang van de kinderen.
Alle medewerkers  onderschrijven de denk- en werkwijze zoals in het plan beschreven en is bepalend voor hun handelen.
In ons beleidsplan wordt duidelijk onze doelen en de uitwerking daarvan omschreven, waardoor ouders kunnen kiezen voor opvang die overeenkomt met hun eigen normen en waarden en wensen ten opzichte van de opvoeding.
Gezien de kinderopvang een branche is die voortdurend in ontwikkeling is, wordt het plan jaarlijks doorgesproken en waar nodig aangepast of veranderd.
Eigenwijs Kinderopvang heeft ook een pedagogisch werkplan, deze vloeit voort uit het pedagogisch beleidsplan. In het pedagogisch werkplan staat de werkwijze beschreven, welke gehanteerd dient te worden om het pedagogisch beleid in de praktijk te brengen.

Doel en missie
Eigenwijs Kinderopvang streeft ernaar dat aan kinderen van 0 tot 13 jaar veilige en verantwoorde opvang wordt geboden, door hoge kwaliteitseisen te stellen aan ons handelen.

Dit willen wij bereiken door:

  • Het kind centraal te stellen in ons handelen
  • Het kind de ruimte geven om zich te ontwikkelen
  • Professionaliteit van de medewerkers door opleiding en motivatie

Het streven naar een kwalitatief goede dienstverlening die aansluit op de wensen van de ouders en het kind.

Visie
Eigenwijs Kinderopvang wil pedagogisch verantwoorde opvang bieden, vanuit een christelijk perspectief, aan kinderen van 0 tot 13 jaar.  Dit willen wij bereiken door professioneel te zijn op alle aspecten van onze onderneming. Professionaliteit wordt met name gegarandeerd door goed opgeleid en gemotiveerd personeel.
Een andere basis voor goede kwaliteit is openheid en duidelijk zowel naar ouders, kinderen als medewerkers.
Daarnaast is ons streven dat elk kind zich thuis voelt, zich gewaardeerd en veilig voelt in een omgeving die een uitnodigende, goede en vertrouwde sfeer kent. Door het scheppen van deze voorwaarden kan het kind zichzelf zijn en zich optimaal ontwikkelen, waardoor het met plezier naar de opvang komt.

Visie op opvoeden
Onze medewerker begeleidt het kind  in zijn ontwikkeling naar zelfstandigheid, waarbij het verantwoordelijkheid leert dragen voor zichzelf en anderen.
In de eerste plaats valt de opvoeding van een kind onder de verantwoording van de ouders.
De opvang wordt door ons gezien als een verlengstuk van de thuissituatie in nauwe samenspraak met ouders. Daarnaast biedt kinderopvang ook andere  mogelijkheden en leerervaringen als in de thuissituatie.  Dit beschouwen wij als een toegevoegde waarde binnen de opvoeding van het kind.

Onze visie op de ontwikkeling van het kind
Het ontdekken van de eigen identiteit en de zelfredzaamheid zijn aspecten waar de gehele ontwikkeling zich op richt.
Veiligheid, geborgenheid en vertrouwen zorgen ervoor dat het kind initiatieven kan ontplooien en een eigen inbreng kan hebben. De kinderen ontwikkelen zich het best als ze hun grenzen met vallen en opstaan kunnen verbreden. Bij Eigenwijs Kinderopvang staat het kind centraal en is de groep een plek waar serieus naar kinderen wordt geluisterd en waar zij terecht kunnen met hun emoties.
De opvoedingshouding van de pedagogisch medewerkers van Eigenwijs  is gebaseerd op respect, zorg en aandacht voor ieder kind.
We beschouwen het kind als een uniek individu met eigen karaktertrekken, aanleg en temperament.
Al deze kenmerken maken een kind uniek en dat vraagt een individuele benadering van elk kind.

Onze pedagogische uitgangspunten

  • Wij gaan uit van een positieve benadering van het kind en waarderen elk kind zoals het is. Verschillen tussen kinderen zien wij als een uniek gegeven waar we met respect mee omgaan.
  • Door goed te kijken en te luisteren kunnen wij ingaan op wat kinderen zelf aangeven of inbrengen. Dat kan gaan om duidelijk aangegeven ideeën voor spel en activiteiten. De medewerkers zijn zich bewust van de behoeften of wensen van de kinderen die niet uitgesproken worden. Door goed te kijken en een goede interactie met de kinderen weten zij op niet uitgesproken wensen en behoeften in te spelen. Het is belangrijk voor elk kind dat het zich veilig voelt en het naar zijn zin heeft tijdens de opvang.
  • Kinderen hebben veel vaardigheden in zich, die je niet altijd onmiddellijk ziet. Door het aanbieden van verschillende activiteiten kunnen zij zich ontplooien en ontwikkelen. Op deze manier kunnen kinderen hun vaardigheden laten zien, zij krijgen de mogelijkheid om ‘te laten zien wat er in zit’.
  • Kinderen hebben ruimte en uitdaging nodig om zich te kunnen ontwikkelen. Door het opdoen van ervaringen zoals uitproberen, verkennen, ervaren en ontdekken, leren zij hun eigen mogelijkheden inzien.
  • Het stimuleren van spel en spelen vinden wij belangrijk omdat spel het voorstellingsvermogen kan bevorderen, evenals het vermogen om samen te werken en problemen op te lossen. De medewerkers hebben hierbij een voorbeeldfunctie en zal kinderen stimuleren hun gevoel te delen met anderen en elkaar te leren accepteren.
  • Onze medewerkers hebben een gelijkwaardige visie over de gehanteerde normen en waarden. Hierdoor wordt voor kinderen duidelijk waar grenzen liggen en wat er van hen verwacht wordt. In onze visie met als uitgangspunt onze christelijke identiteit zijn wij allen gelijkwaardig en worden verschillen in culturele en etnische achtergronden gerespecteerd.

Vanuit onze visie op de ontwikkeling van  kinderen en opvoeden laten wij ons inspireren uit verschillende opvoedkundige stromingen en methoden. Daarnaast is het Pedagogisch kader kindercentra  een leidraad voor ons pedagogisch handelen en levert het een bijdrage aan de pedagogische kwaliteit.

Pedagogische doelen
De indeling van de pedagogische doelstellingen is ontleend aan  de 4 basisdoelen van M. Riksen-Walraven zoals hieronder genoemd:

Het bieden van een gevoel van veiligheid (emotionele veiligheid) en vertrouwen;
Dit is de basis van elk handelen in de kinderopvang. Elk kind heeft een vertrouwd en veilig gevoel nodig. Als het kind zich veilig voelt, kan het de wereld aan en durft het de omgeving te gaan verkennen en te gaan ontdekken. Het bieden van veiligheid is van primair belang, niet alleen omdat het bijdraagt aan het welbevinden van de kinderen nu, maar ook omdat een onveilig klimaat het realiseren van de andere pedagogische doelstelling in de weg staat.

Het bevorderen van persoonlijke vaardigheden;
Met persoonlijke competentie worden persoonskenmerken bedoeld als weerbaarheid, zelfvertrouwen, eigenwaarde, flexibiliteit en creativiteit in het omgaan met verschillende situaties. Het kind kan hierdoor problemen adequaat aanpakken en zich goed aanpassen aan veranderende omstandigheden. Het kind leert en ontdekt wie het is, wat het kan, welke interesses het heeft, welke vaardigheden er nodig zijn in welke situaties.

Het bevorderen van sociale vaardigheden;
Sociale competentie omvat vaardigheden en kennis over hoe je met anderen omgaat, je weg vinden in een groep, samenwerken, rekening houden met anderen, conflicten voorkomen en oplossen, het ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid.
In de interactie met andere kinderen, met andere volwassenen, ervaren en ontdekken kinderen wat wel en niet werkt in de omgang met elkaar.

Het eigen maken van waarden, normen en cultuur;
Om goed in de samenleving te kunnen functioneren is het nodig dat kinderen de waarden, normen, regels van de maatschappij waarin zij leven, leren kennen en zich eigen maken.
Zo kunnen zij hun weg vinden in de maatschappij.
Kinderopvang is een bredere samenlevingsvorm dan het gezin. Kinderen ontmoeten er verschillende mensen en maken kennis met andere diverse normen en waarden en andere culturen. Kinderopvang biedt mogelijkheden om zich de algemeen geldende waarden, normen en regels van de samenleving eigen te maken.