Identiteit

Onze visie op identiteit

De identiteit van onze opvang is gebaseerd op de bijbel, de blijde boodschap van het evangelie welke de basis is voor hoe wij met elkaar, de  kinderen en de natuur omgaan.

Daarnaast zien wij elk kind als een gave van God een kostbaar bezit, een verantwoordelijkheid die wij samen met ouders willen delen. Wij bieden kinderopvang aan die in het verlengde ligt van de christelijke opvoeding en identiteit van thuis, school en kerk.

Vanuit dit christelijk perspectief maken wij geen onderscheid in ras, overtuiging of huidskleur en gaan wij respectvol om met andere geloofsovertuigingen van ouders en kinderen. Wel vragen wij van ouders het christelijk karakter met de daarbij behorende activiteiten te respecteren.

Wat is zichtbaar en merkbaar aan onze identiteit in de opvang?

Met de kinderen zullen wij voor en na het eten een gebed of danklied doen. Omdat wij werken met jonge kinderen zullen wij op een begrijpelijk niveau de bijbelvertellingen in de kring meegeven. We zingen liedjes rondom het bijbelthema en aan christelijke feestdagen schenken wij bijzondere aandacht.

Verder houden we ons aan de christelijke normen en waarden waarbij geen ruwe taal wordt gebruikt, met respect met elkaar wordt omgegaan en een open en transparante houding naar elkaar voorop staat.