Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

VVE stelt zich ten doel kinderen de gelegenheid te geven zich kansrijk te ontwikkelen en een goede start op de basisschool te maken.

Om de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar te stimuleren heeft Eigenwijs gekozen voor het programma Piramide. Piramide is een programma voor alle kinderen, maar het is in het bijzonder geschikt voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Piramide zorgt er voor dat spelenderwijs de ontwikkeling van het jonge kind wordt gestimuleerd. Het programma bestaat uit een aantal projecten die aansluiten bij de leeftijd en belevingswereld van jonge kinderen. De projecten richten zich op de volgende acht ontwikkelingsgebieden:

  • sociaal-emotionele ontwikkeling
  • persoonlijkheidsontwikkeling en redzaamheid
  • creatieve ontwikkeling
  • motorische ontwikkeling en ontwikkeling van het schrijven
  • ontwikkeling van waarneming
  • taalontwikkeling en ontwikkeling van het lezen
  • denkontwikkeling en ontwikkeling van het rekenen
  • oriëntatie op ruimte en tijd en wereldverkenning

Elk project heeft een thema. Dit thema duurt vier weken. Al spelend en lerend verkennen de kinderen een thema en krijgen ze grip op de wereld om hen heen.
Gemiddeld wordt er elke vier weken met een nieuw thema gestart. Het thema is voor kinderen en hun ouders direct zichtbaar omdat de inrichting van de groepsruimte hierop afgestemd wordt. Zo worden de kinderen in de sfeer van herfst of lente gebracht, maar ook een thema als ‘water’ kan de kinderen vier weken lang bezig houden.

Ouderbetrokkenheid
Kinderen en ouders worden actief betrokken bij de inrichting middels spel en het meenemen van concrete materialen die bij het thema passen. Aan het begin van een projectperiode krijgen ouders een informatieve brief mee zodat zij een indruk krijgen van wat er de komende weken gaat gebeuren in de groep van hun kind. Deze informatie is voor ouders zinvol omdat zij zo beter kunnen volgen wat hun kind zoal meemaakt overdag, waardoor zij er thuis ook aandacht aan kunnen besteden.

VVE-begeleiding/tutoring
Als kinderen onvoldoende profiteren van het spel en de projecten krijgen ze VVE-begeleiding. Dit is individuele begeleiding van een VVE-begeleidster over een langere periode. Voordat de groep met een thema start, neemt de begeleidster de kinderen apart of mee in kleine groepjes. De kinderen raken dan alvast vertrouwd met bepaalde materialen en begrippen. Dat geeft kinderen een veilig gevoel. Ze worden vrijer en zelfverzekerder en zijn beter in staat mee te doen aan het project in de groep.

Pientere kinderen
Wanneer een kind een ontwikkelingsvoorsprong laat zien dan besteden wij hier meer aandacht aan met behulp van het onderdeel Pientere Kinderen van Piramide. Bij deze activiteiten is veel aandacht voor de cognitieve ontwikkeling maar ook het leren samenwerken en het omgaan met emoties komen aan de orde zodat ook de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt gestimuleerd.

Overdracht basisschool
Eigenwijs vind het belangrijk dat de informatie over de ontwikkeling van een kind wordt overgedragen aan de basisschool. Op deze manier zorgen wij samen met de basisschool voor een doorgaande ontwikkeling/leerlijn van een kind. Voordat een kind de 4 jarige leeftijd heeft bereikt sturen wij met instemming van ouders de uitslagen van de CITO Taal en Rekenen en de gedane observaties als overdrachtdocument naar de betreffende basisschool van het kind.