Buitenschoolse opvang op 3 locaties Locatie Deltalaan - Anne de Vriesschool Christelijke visie en kindgericht Kwalitatieve en professionele opvang Locatie Prickwaert Opvang op 5 locaties in Sliedrecht Locatie Valkweg - Prins Willem-Alexanderschool Uw kind staat centraal Al spelend vaardigheden leren Locatie Merwestraat - Oranje-Nassauschool Vaste pedagogische medewerkers Locatie Vivaldilaan - Anne de Vriesschool Opvang voor iedereen

Versoepeling maatregelen omtrent coronavirus

Beste ouders en/of verzorgers,

Middels deze informatiebrief willen we u informeren over de versoepeling van de maatregelen omtrent het Coronavirus en de uitvoering van de compensatieregeling.

Versoepeling van de maatregelen
Vanaf 11 mei 2020 mogen kinderen van 0 tot 4 jaar weer naar de kinderdagopvang en peuteropvang. Kinderen van 4 tot 12 jaar, waarvan de ouders een contract hebben met de buitenschoolse opvang,  mogen naar de BSO op de dagen dat zij naar school gaan, zij volgen daarmee het ritme van school. Op andere dagen dat zij niet naar school gaan mogen zij niet naar de BSO.
Zodra er meer bekend is over het ritme van school, zullen wij de ouders van de buitenschoolse opvang, in een aparte brief hierover verder informeren.

Let op: wanneer een kind een van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, of verhoging tot 38 graden of een huisgenoot heeft met verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid mag uw kind niet naar de opvang. 

Noodopvang na heropening  scholen en kinderopvang per 11 mei
Voor wat betreft de noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen en kwetsbare kinderen geldt dat deze nog doorloopt na 11 mei. Dit betekent dat scholen gedurende schooltijd verantwoordelijk zijn voor de opvang van kinderen van vier jaar en ouder, die tot deze groepen behoren,  voor de dagen dat zij niet naar school kunnen. Voor BSO (voor- en naschoolse opvang) kunnen deze kinderen net zoals nu, na aanmelding via e-mail naar pauline@eigenwijskinderopvang.nl  en met verkregen goedkeuring bij de Eigenwijs Kinderopvang terecht.

Uitvoering compensatie door de overheid van de eigen bijdrage tot het maximum uurtarief
Ouders die de kinderopvang door blijven betalen gedurende de sluitingsperiode tot en met 28 april, krijgen bij benadering een compensatie van de eigen bijdrage. De Belastingdienst/Toeslagen stelt aan de hand van de gegevens van ouders die bij de Belastingdienst op peildatum 6 april bekend zijn, het bedrag voor de compensatie per huishouden vast. De Belastingdienst geeft de hoogte van de tegemoetkoming en de betaalgegevens door aan de SVB. De SVB keert het bedrag rechtstreeks uit aan de ouders en stuurt u een beschikking.

De betaling voor de periode van 16 maart tot en met 28 april zal volgens de huidige planning plaatsvinden in de maand juni of uiterlijk juli.

Uitvoering compensatie door de kinderopvangorganisaties van de eigen bijdrage boven het maximum uurtarief
Van kinderopvangorganisatie wordt net als van de overheid een bijdrage gevraagd in de compensatie van de kosten van ouders. Ons uurtarief ligt, net als bij de meeste kinderopvangorganisaties in Nederland, boven dit maximum uurtarief. Wij betalen het verschil tussen het maximum uurtarief en het uurtarief dat wij bij u in rekening brengen. Dat betekent dat u de kosten in zijn geheel terugkrijgt; een deel via de overheid (SVB) in de vorm van een tegemoetkoming en een deel via Eigenwijs Kinderopvang.
Voor Kinderdagopvang en Peuteropvang, ligt het maximum uurtarief op € 8,17 per uur, voor BSO op € 7,02 per uur.

We streven ernaar om de uitbetaling van dit gedeelte van de eigen bijdrage, berekend t/m 28 april, uiterlijk eind mei aan u overmaken op het bij ons bekende rekeningnummer. Uiteraard is daarbij het uitgangspunt dat er geen openstaande rekeningen zijn.

Compensatie eigen bijdrage van (peuteropvang)ouders die gebruikmaken van een gemeentelijke regeling
Veruit de meeste ouders betalen de peuteropvang met behulp van de kinderopvangtoeslag. Er is echter ook een groep kinderen die deelnemen via een gemeentelijke subsidie regeling, VVE-regeling of kinderen van ouders met een sociaal-medische indicatie. Deze groepen ouders worden gecompenseerd voor de eigen bijdrage via de gemeente. We zijn in gesprek met de gemeente om afspraken te maken over de uitvoering hiervan.

We streven er echter naar om medio mei de volledige eigen bijdrage over te maken op het bij ons bekende rekeningnummer en/of te verrekenen, zodat hierin geen verschil bestaat met de ouders die Kinderopvangtoeslag ontvangen.

Compensatieregeling na 28 april 2020
Het Kabinet heeft dinsdag aangekondigd dat de compensatie door de overheid voor ouders door blijft lopen zolang het onderwijs gedeeltelijk is opengesteld en de noodopvang in stand blijft. Dat betekent dat de compensatie door de overheid van de eigen bijdrage van ouders tot het maximum uurtarief voor zowel dagopvang, als buitenschoolse opvang ook na 11 mei door blijft lopen. Er is nog géén einddatum bekend voor deze compensatieregeling.
De kinderopvang blijft tot 11 mei geheel gratis. Er wordt echter wel ter discussie gesteld of het haalbaar is voor de kinderopvangorganisaties om na 11 mei het gedeelte boven het maximumuurtarief te vergoeden, aangezien dit veel omzetverlies betekent in een moeilijke en onzekere tijd.

De betaling voor de periode na 28 april vindt over deze langere periode in één keer plaats op een later moment.

Verkleinen risico op besmetting
De periode tot 11 mei zullen wij gebruiken om een plan van aanpak op te stellen om het risico op besmetting voor kinderen, ouders en medewerkers zo klein mogelijk te houden. Uitgangspunt hiervoor zullen de richtlijnen zijn die gelden voor de noodopvang. Met name het waarborgen van de 1,5 meter afstand tussen volwassenen zal een uitdaging zijn.
De inloop van ouders bij het begin van de peuteropvang zal bijvoorbeeld komen te vervallen en we gaan goed nadenken hoe de overdracht van kinderen plaats zal gaan vinden. U dient er alvast rekening mee te houden dat u als volwassene niet met uw kind mee de groep op mag, zoals u en uw kind gewend bent.

Oproep aan ouders
We zijn uiteraard heel blij dat we de kinderen vanaf 11 mei weer mogen verwelkomen en kunnen opvangen op hun eigen locatie bij hun vertrouwde pedagogisch medewerkers. We hebben de kinderen erg gemist!

We willen u echter oproepen om een goede afweging te maken of u daadwerkelijk opvang nodig heeft en/of om het aantal dagdelen waarop u hiervan gebruik moet maken te beperken. Op deze manier kunnen wij de (extra) noodopvang blijven waarborgen voor ouders in cruciale beroepen en het risico op besmetting van alle betrokkenen verkleinen.
We doen een beroep op uw verantwoordelijkheid om indien mogelijk de opvang te ontlasten, zeker aangezien u na 11 mei ook nog gecompenseerd gaat worden in uw eigen bijdrage tot het maximum uurtarief van de belastingdienst. Dit betekent concreet dat dagopvang u maximaal € 0,13 per uur, buitenschoolse opvang € 0,53 / 1,38 per uur en peuteropvang € 0.83 per uur kost.
Mocht er besloten worden dat kinderopvangorganisaties verplicht worden om de eigen bijdrage ook na 11 mei aan te vullen voor ouders, dan is de kinderopvang zelfs gratis. Zodra hier meer over bekend is, zullen we u ook hiervan op de hoogte stellen.

Afmelden kinderen
We willen u vriendelijk doch dringend verzoeken uw kind(eren) af te melden via een e-mail naar pauline@eigenwijskinderopvang.nl, wanneer hij of zij (nog) geen gebruik zal maken van onze opvang. Dit geldt voor de dag waarop uw kind geen gebruik mag maken van de BSO, omdat hij of zij niet naar school gaat,  maar ook wanneer u zelf besluit uw kind(eren) van de kinderdagopvang en/of peuteropvang thuis te houden.
We willen u verzoeken om uw kind(eren) uiterlijk op donderdag 30 april af te melden voor de periode van 11 t/m 20 mei 2020. Op donderdag 21 mei;  Hemelvaartsdag en vrijdag 22 mei is de opvang zoals gewoonlijk gesloten.

We danken u voor uw begrip en medewerking.

Met vriendelijke groet,
Eigenwijs Kinderopvang

H.G. Verloop
Directeur